EVRAD-I KADİRİYYE

  


EVRAD-I KADİRİYYE
EVRAD-I KADİRİYYE Ya Rabbi niyet ettim niyet eyledim, Hz. Pîr Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Evrad-ı kadiriyye-yi şerifesini okumaya, dergâh-ı izzetinde en güzel şekilde kabul eyle ve bize açıldığın gönül noktasının hürmetine lütfeyle. E’ûzübillâhimineşşeytânirracîm, Bismillâhirrahmânirrahîm... El hamdülillâhi Rabbil âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke nesta’în. İhdinessirâtel müstakîm. Sırâtellezîne en’amte ’aleyhim, ğayril mağdûbi ’aleyhim veleddâllîn. (AMİN) Ya Muid. İnnellâhe ve melâkitehû yusallûne ’alennebiyy, Yâ eyyühellezîne âmenû sallû ’aleyhi vesellimû teslîmâ. Allâhümme salli ve sellim ve bârik ’âlâ seyyidinâ Muhammedin ve ’alâ âlihi ve sahbihî ecma’în. Sübhâne rabbike rabbil ’izzeti ’ammâ yasifûn, ve selâmün ’alel mürselîn, velhamdü lillâhi rabbil ’âlemîn. (3 kere eller yüze sürülür) Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Resûlallâh Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Habîballâh Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Halîlallâh Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Nebiyyallâh Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Safiyyallâh Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Hayra Halkillâh Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Nûre ’Arşillâh Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Emine Vahyillâh Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men Zeyyenehullâh Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men Şerrefehullâh Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men Kerremehullâh Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men ’Azzemehullâh Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ men ’Allemehullâh Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Seyyidel Mürselîn Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ İmâmel Müttakîn Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Hâtemennebiyyîn Essalâtü vesselâmü 'aleyke yâ Rahmeten lil ’âlemîn Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Şefî’al Müznibîn Essalâtü vesselâmü ’aleyke yâ Resûle Rabbil ’âlemîn Salevâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî, ve rusulûhi ve hameleti ’arşihî ve cemî’i halkihî ’alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma’în. ALLÂHÜMME SALLİ ’ÂLÂ SEYYİDİNÂ MUHAMMEDİN ’ABDİKE, VE NEBİYYİKE VE HABÎBİKE, VE RESÛLİKEN NEBİYYİL ÜMMİYYİ, VE ’ALÂ ÂLİHİ VE SAHBİHİ ECMAİN (3 kere okunacak) ALLÂHÜMME SALLİ ’ÂLÂ SEYYİDİNÂ MUHAMMEDİNİN NEBİYYİL MELİHİ SÂHİBİL MAKAAMİL ’ALÂ VE LİSÂNİL FASÎH (3 kere okunacak) Allâhümmec’al efdale salevâtike ebeden ve enmâ berekâtike sermeden ve ezkâ tahiyyâtike fadlen ve ’adeden ’alâ eşrefil halâikil insâniyyeti ve mecma’il hakayıkıl imaniyyeti ve tûrit tecellîyâtil ihsâniyyeti ve mehbitil esraril rahmaniyyeti ve arusil memleketül rabbaniyeti ve vâsıtati ikdin nebiyyîne ve mukaddimi ceyşil mürselîne. Ve kaaidi Rabbil enbiyâil mükerremîne. Ve efdalil halki ecma’in hâmilil livâil ’izzil a’lâ. Ve mâlikî ezimmetil mecdil esnâ. Şâhidi esrâril ezeli ve müşâhidi envâri sevâbikıl uvelî ve tercemânı lisânil kıdemi ve menbâil ilmi vel hılmi vel hıkemi mazhâri sırril cüdil cüziyyi vel külliyyi ve insani ’aynil vücûdil ’ulviyyi ves süfliyyi RUHİ CESEDİL KEVNEYN (3 kere söylenir ve iki el ile baştan ayaklara vücûd mesh edilir) ve’ayni hayâtiddâreyni el mütehakıkkı bi a’lerrütebil ubidiyyeti velmütehalliki biahlâkil makamâtil istifâiyyeti el halîlil a’zam vel habîbil ekrem. Seyyidinâ Muhammedin ibni ’Abdillâh ibni ’Abdilmuttalib. ve ’alâ saîril enbiyâi vel mürselîyne. Ve ’alâ melâiketikel mukarrabîyne. Ve ’alâ ’ibâdillâhis salihîne min ehlissemâvâti ve ehlil ardıyne küllemâ zekerekezzâkirûne. Ve gafele ’an zikrikel gaafilune. Ve sellim ve radiyallahü ’an eshâbi Resûlillâhi ecma’în.