ŞİRK

  


"Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını mağfiret eylemez ve bunun dûnundakilerden dilediğini mağfiret eyler. Ve kim Allah'a şirk ederse andolsun uzak bir dalâlet ile dalâlete düşer."

Ş İ R K

B i s m i l l a h i r r a h m a n i r r a h i m

 

Allah insana bir varlık lütfetmiştir, ancak insandaki benlik duygusu, "Bu vücûd da Allah'ındır." anlayışına engel olmaktadır. Benlik duygusu kişinin Allah'a karşı çıkmasına, kendisini Allah'a nispet etmesine sebep olmaktadır. Şirk koşmak, nâsın kıskançlık ve haset duygularından kaynaklanmış olsa gerektir. Bugün birtakım kişilerdeki, "Allah bize karışmasın" duygusu bunun bir örneğini oluşturmaktadır.

Nisa sûresi 48. âyet,

"İnnallahe lâ yağfirü en yüşreke bihî ve yağfiru ma dune zalike limen yeşa'ü ve men yüşrik billâhi fekadiftera ismen azıymen"

"Muhakkak ki Allah Hû’ya şirk koşulmasına mağfiret eylemez ve bunun dûnunda dilediğine mağfiret eyler. Ve Allah'a şirk koşan andolsun azîm bir günah iftira etmiştir."

Nisa sûresi 40. âyet,

"İnnallahe lâ yazlimü miskale zerretin ve in tekü haseneten yuda'ıfha ve yü'ti min ledünhu ecren azıymen"

"Muhakkak ki Allah zerre miktarı zulmeylemez ve bir hasene olsa onu katlar ve ledünnünden bir ecr-i azîm verir."

Ebu Zerr anlatıyor: "Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki: "Allahû Teala hazretleri demiştir ki: "Kim bir hayır işlerse ona sevabının on katı verilir veya arttırırım da. Kim bir günah işlerse bunun cezası misli kadardır veya affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira yaklaşırım. Kim bana bir zira yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Kim bana hiçbir şeyi şirk koşmaksızın, arz dolusu hata ile kavuşursa ben de onu bir o kadar mağfiretle karşılarım." (Müslim, Zikir)

Nisa sûresi 116. âyet,

"İnnallahe lâ yağfiru en yüşreke bihî ve yağfirü ma dune zalike limen yeşa'ü  ve men yüşrik billâhi fekad dalle dalâlen be'ıyden"

"Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını mağfiret eylemez ve bunun dûnundakilerden dilediğini mağfiret eyler. Ve kim Allah'a şirk ederse andolsun uzak bir dalâlet ile dalâlete düşer."

 Ebu Zerr'den rivayet: Hz. Peygamber (s.a.v) buyurdular ki: "Bana Cebrail aleyhisselam gelerek "Ümmetinden kim Allah'a herhangi bir şeyi ortak kılmadan (şirk koşmadan) ölürse cennete girer" müjdesini verdi" dedi. Ben (hayretle) "zina ve hırsızlık yapsa da mı?" diye sordum. "Hırsızlık da etse, zina da yapsa" cevabını verdi. Ben tekrar: "Yani hırsızlık ve zina yapsa da ha!" dedim. "Evet", dedi, "hırsızlık da etse, zina da yapsa!" Hz. Peygamber (s.a.v) dördüncü keresinde ilave etti :"Ebu Zerr patlasa da cennete girecektir."  (Buhari, Tevhid; Müslim, İman; Tirmizi, İman)

        

                                                                                                            ELL HACC HÜSEYİN VEDAD